หน้าแรก
หน้าแรก

ถอดบทเรียนบทบาทผู้นำชุมชนสู้ภัยโควิด

กลไกการดำเนินการและเครื่องมือสภาผู้นำชุมชนบ้านสำโรง ซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) หัวหน้าคุ้ม แกนนำกลุ่มอาชีพ กลุ่มยาวชน กลุ่มพลังต่างๆ ในหมู่บ้าน จึงช่วยกันเฝ้าระวังและติดตาม คัดกรอง ให้ความรู้ โดยใช้เครื่องมือ ซึ่งในสถานการณ์นี้เรียกว่า   “ด่านโควิด” ซึ่งทำงาน ทั้งในมิติการเฝ้าระวังป้องกันโรค และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน ไปพร้อมกัน  สามารถอ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หรือ สภส.

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หรือ สภส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความสำคัญกับภาคีเครือข่ายและตระหนักเสมอว่าภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานสนับสนุนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ ดังนั้นจึงได้ตั้งสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม จุดประกายกระตุ้น สนับสนุนพัฒนา เชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างภาคีด้วยกันและระหว่างภาคีเครือข่ายกับสำนักต่างๆ ของ สสส. ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย ตลอดจนเพื่อช่วยยกระดับ ขีดความสามารถภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ปฎิทินกิจกรรมเพื่อนภาคี

พฤษภาคม

มิถุนายน 2021

กรกฎาคม

เพื่อนภาคีสุขใจ

ข่าวสารจาก สภส.

คลังภาพ

เปลี่ยนจาก Me เป็น We

การลดปัจจัยเสี่ยง จาก เหล้า บุหรี่ เป็นประเด็นร่วม ที่ทุกภาคส่วน ต้องเข้ามาร่วมช่วยกัน เพื่อขับเคลื่

Follow us / ติดตามพวกเราได้ที่

เรามีช่องทางในการสื่อสาร สามารถติดตามข่าวสารของพวกเราเเละสามารถร่วมออกความเห็นต่างได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ

Line ID : TH_Buddy