หน้าแรก
หน้าแรก

4 คุณลักษณะสุดยอดเพื่อเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพสุดเยี่ยม

แต่ละคนมีคุณลักษณะ (Attribute) ติดตัวมาตั้งแต่เกิด มีทั้งส่วนที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน การเลี้ยงดูปลูกฝังและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมให้เป็นเราในวันนี้ ทั้งนี้ การจะเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพได้นั้น ควรมีคุณลักษณะสำคัญทั้ง 4 อย่างนี้

  1. คิดใหม่สร้างสรรค์ (Innovative)

เมื่อเราก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่การสื่อสารรอบโลกเป็นเรื่องง่ายแค่คลิกนิ้ว ทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หนึ่งในคุณลักษณะที่น่าบ่มเพาะ เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ คือ การคิดใหม่สร้างสรรค์ (Innovative) คิดสิ่งแปลกใหม่ และกล้าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ บางคนอาจจะติดกรอบวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ซ้ำๆปัญหานั้นก็ไม่ได้รับการแก้ไขต้องอยู่กับการทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงาน อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานแย่ลง

เราลองมานับ 1 2 3 และเริ่มปรับตัวเพื่อสร้างนิสัย คิดใหม่สร้างสรรค์กันดีกว่า ก่อนอื่นลองปรับวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าหมายด้านการพัฒนาสร้างสรรค์ให้ชัดเจน และอย่าลืมเปิดใจ (Open Mind) รับฟังสิ่งต่างๆ รอบตัว รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นเพื่อนำไปปรับปรุง และสิ่งสำคัญคือ ฝึกท้าทายความคิด (Challenge) เพราะสิ่งใหม่จะไม่เกิดขึ้นเลย หากเรามัวแต่คิดว่าทำไม่ได้

  1. ก้าวล้ำเชิงรุก (Proactive)

เมื่อถึงเวลาเลิกงานหรือทำงานเสร็จ หลายคนอาจไม่ได้หันกลับมาประเมินการทำงานของตัวเองในแต่ละวัน แต่รู้หรือไม่ ผู้นำระดับโลกหลายๆท่าน ไม่เคยหยุดเรียนรู้ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง และพยายามที่จะพัฒนาตัวเองก้าวล้ำเชิงรุกอยู่เสมอ ฉะนั้นการก้าวล้ำเชิงรุกจะต้องมีการตั้งเป้าหมายสู่อนาคต พัฒนาตนเองเพื่อไม่ให้อิทธิพลรอบตัวก่อให้เกิดการจำใจทำ และมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ และบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้ดี คิดอย่างมียุทธศาสตร์ส่งผลให้เป็นคนที่มีทัศนคติมองโลกในแง่บวก เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และสิ่งที่สำคัญคือจะทำให้เราทำงานอย่างกระตือรือร้น ส่งผลให้จิตใจเบิกบาน เพื่อให้สุขจากภายในสู่การเป็นนักเสริมสร้างสุขภาพที่ก้าวล้ำเชิงรุกต่อไป

  1. ร่วมคิด ร่วมสร้าง (Collective Impact)

เป็นเรื่องจริงที่ว่าการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและภาคส่วนต่างๆ เพื่อดึงความชำนาญของแต่ละคนหรือแต่ละภาคส่วนมาทำให้เกิดผลสำเร็จร่วม ดังนั้น คุณลักษณะสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยของการเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ ที่จะส่งผลให้งานสำเร็จสู่เป้าหมาย คือ การร่วมคิด ร่วมสร้าง (Collective Impact) สานความสัมพันธ์ ทั้งในระดับบุคคล นโยบาย ความรู้ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เกิดผลที่ดีนั้นควรมีการประชุมและสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง ร่วมวางแผน แชร์ปัญหาและความรู้ เพื่อร่วมเสริมพลังกันให้เกิดพลังการร่วมคิด ร่วมสร้างที่ยั่งยืน

  1. ต่อยอด ต่อเนื่อง (Sustainable)

จากคุณลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งสุดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้เลย คือ การต่อยอดและต่อเนื่อง (Sustainable) จากงานที่เราทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนและสามารถพัฒนาจนนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต เราจึงควรหมั่นฝึกฝนและใช้คุณลักษณะเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ความสำเร็จจะขยายวงกว้าง และก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงได้

ถ้าลองนำ 4 คุณลักษณะที่นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพจำเป็นต้องมี มาสรุปเป็นภาพรวมดังตาราง จะเห็นหัวใจสำคัญของแต่ละคุณลักษณะ ที่จะนำทางไปสู่การปลูกฝังและฝึกฝนให้เรามีคุณลักษณะที่ดี ช่วยเสริมพลังการทำงานของเราให้สำเร็จได้

คงเห็นแล้วว่า การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพนอกจากต้องมี 4 สุดยอดคุณลักษณะ (Attribute)  แล้ว

ทุกคนยังต้องร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

เพราะการแก้ไขปัญหาสุขภาพในปัจจุบันไม่สามารถพึ่งพาเพียงการให้บริการทางการแพทย์เท่านั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) เสนอยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมสุขภาพประกอบด้วยหลายมิติ ทั้งการพัฒนานโยบายสาธารณะ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างทักษะพฤติกรรมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพโดยเน้น “สร้างนำซ่อม”

การสร้างเสริมสุขภาพจึงไม่สามารถทำได้โดย “ใครคนใดคนหนึ่ง” หรือ “วิธีใดวิธีหนึ่ง” แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานงาน เสริมพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมกันปลูกฝัง ตอกย้ำ 4 คุณลักษณะให้ตัวเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ

ร่วมสร้างและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY