หน้าแรก
หน้าแรก

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ภายในพื้นที่ ศรร.

“การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ภายในพื้นที่ ศรร. และปรับปรุงหลักสูตรศรร.” ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สนับสนุนทุนโดย สสส.สำนัก 3 สุขภาวะชุมชน
ขอขอบพระคุณคณะทำงาน ทต.วัฒนา และคณะทำงานจากทีม วพบ.นครพนม กับการจัดการเรียนรู้ในกับแกนนำชุมชนแต่ละหมู่บ้านในตำบล จำนวน 100 คน *หลักสูตรที่มีอัตลักษณ์ คือ การสร้างจิตอาสา ผ่านการจัดการของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
 
Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY