หน้าแรก
หน้าแรก

เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “พลเมืองไทย สู้ภัยโควิด : Citizen Resilience Project”

สสส.โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “พลเมืองไทย สู้ภัยโควิด : Citizen Resilience Project” จำนวน 40 โครงการ มูลค่าโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท มีระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่ เมษายน 2563 ถึง 31 กรกฏาคม 2563 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 5 ประเด็น ดังนี้

1) COVID – 19 Literacy: การสร้างเอกภาพของข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตในช่วงการระบาดของไวรัส COVID – 19 ทั้งข้อมูลลักษณะของไวรัส การเตรียมพร้อมดูแลตนเอง การลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงเมื่อมีผู้ติดเชื้อ หรือการฟื้นฟูตนเองหลังจากการติดเชื้อ การผ่านการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อลดปัญหาของข่าวปลอมหรือ ข้อมูลที่คาดเคลื่อนทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น มุ่งเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสารไปแก่สาธารณะ

2) Social Distancing Promotion: การให้ความรู้ในวงกว้างเกี่ยวกับการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งข้อควรปฏิบัติเมื่อเวลาที่อยู่ในบ้านและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นมาตรการหลักในการหยุดเชื้อตามหลักคิดสำคัญ “โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกัน” รวมไปถึงการแนะนำความแตกต่างของ Self – Quarantine และ Self – Isolation ข้อควรปฏิบัติของการ Work From Home ที่ไม่เป็นภัยต่อสุขภาวะ เป็นต้น

3) Mental Health Relief: การลดแรงกระแทกที่เกิดจากความเครียดในภาวะวิกฤต หรือการดำรงชีวิตแบบ Self – quarantine และเป็นการลดความรุนแรงที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เลือกที่จะออกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล รวมไปถึงการรักษาสภาพจิตใจจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต เช่น กลุ่มผู้ติดเชื้อ ญาติสนิท ผู้ดูแล กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบต่ออาชีพ เป็นต้น

4) High – Risk Group Support: การลดผลกระทบให้กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ กล่าวคือ โดยมากเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่และทำงานจากบ้าน (Work From Home) ได้ อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ คนขับรถรับส่งอาหาร บุคลากรภาครัฐและวิสาหกิจที่ยังต้องทำงาน คนเก็บขยะรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ในปัจจุบัน เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน คนพิการไร้ญาติที่มีภาวะพึ่งพิงสูง ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น

5) New Normal of Well – Being: การสร้างโอกาสจากภาวะวิกฤต การหาทางเลือกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่วิถีสุขภาวะที่ดีกว่า หรือการสร้างนวัตกรรมด้านวิถีสุขภาวะ เช่น การลดการพบปะเพื่อลดโรคติดต่อ การรักษาสุขอนามัย การล้างมือ การใช้หน้ากากอนามัย การนำเอารูปแบบการทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดความเครียดจากการเดินทาง และเพิ่มเวลาเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดี แต่คงประสิทธิภาพการทำงานดังเดิม เป็นต้น

• ติดตามรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Zoom Meeting เวลา 20:00 วันที่ 1 เมษายน 2563 (เริ่มแจกลิ้งค์เพื่อเข้าร่วมพูดคุยสด ๆ ได้เวลา 19:50 ก่อนเวลาที่กำหนด 10 นาที)

• ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 6 เมษายน 2563

• ประกาศผลการคัดเลือก 40 โครงการย่อยฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563

หรือ อีเมล: event@thetsis.com

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY