หน้าแรก
หน้าแรก

สสส. ร่วมกับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก นำองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ผลักดัน 5 มหาวิทยาลัยชื่อดัง

สสส. ร่วมกับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก นำองค์ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ผลักดัน 5 มหาวิทยาลัยชื่อดัง พัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ผลิตนักสื่อสารยุคหลอมรวมสื่อ มุ่งขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคตะวันออก ส่งเสริมทักษะป้องกันโรคอุบัติใหม่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร Convergence กับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ,มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) ,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ,สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ,คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่6 และภาคีเครือข่าย ที่ห้อง103 อาคาร QS2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (11 ก.ย. 63) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง 5 แห่ง มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ สามารถผลิตข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ

โดยนายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับ “ระบบสื่อสารสุขภาพ ที่เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติง่าย ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้” โดยมีการวางพื้นฐานระบบสุขภาพใหม่ ภายใต้จุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 อาทิ การวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณาการ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระยะยาว ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัย “การสื่อสาร” อันเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงความเข้าใจจากหลากหลายมิติของสังคม โดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจ การขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งเป้าหมายส่งเสริมสังคมแห่งชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นวิถีที่เราทุกคนควรเรียนรู้ว่า การมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็น สามารถใช้ต่อสู้กับโรคระบาด และภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภภา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนการพัฒนากลไกเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย และร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ กับภาคีเครือข่ายภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองรอบตัวที่แตกต่างตามยุคสมัย สำหรับการทำ MOU ในครั้งนี้ สสส. จึงได้ร่วมกับศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก และภาคีเครือข่าย แสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 5 มหาวิทยาลัยนำร่อง ให้มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ อาทิ สนับสนุนการอบรม และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา โดย สสส. จะนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะมาร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สนับสนุนนักศึกษา สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับคนในชุมชน สอดคล้องกับภารกิจของ สสส. ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และรอบด้าน ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ และทำให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้น เช่น การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดอุบัติเหตุทางถนน สร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปัจจุบันเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อเก่า สื่อใหม่ และสื่อภูมิภาคเข้ามารวมเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างสื่อ และผู้รับสื่อ จึงควรพัฒนาศักยภาพตนเองให้รู้เท่าทันสื่อ และสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ นายประชา เตรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีถูกตั้งเป้าให้เป็น “เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน” โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จหลายข้อที่เชื่อมโยงกับระบบการจัดการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ “สุขภาพ” ซึ่งการพัฒนาที่ดีต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และต้องพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพนักสื่อสารยุคหลอมรวมสื่อ หรือ “นักสื่อสาร Convergence” ถือเป็นก้าวสำคัญของการผลิตคนรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวจึงถือเป็นความหวังสำคัญของภูมิภาคนี้ พัฒนาหลักสูตร

Share on facebook
Share on google
LittleBear

LittleBear

LEAVE AND REPLAY