หน้าแรก
หน้าแรก

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ หรือ สภส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความสำคัญกับภาคีเครือข่ายและตระหนักเสมอว่าภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานสนับสนุนสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ ดังนั้นจึงตั้งสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  ให้เป็นกลไกในการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุนพัฒนา เชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเครือข่ายกับสำนักต่างๆ ของ สสส. ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่าย ตลอดจนเพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยแบ่งการทำงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่

1.      “งานพัฒนาศักยภาพ” สนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
2.      “งานภาคีสัมพันธ์” สานงานและเสริมพลังภาคีเครือข่าย
3.      “งานวิเทศสัมพันธ์” สร้างการรับรู้และการยอมรับ ยกระดับงาน สสส.และภาคีเครือข่ายในระดับสากล
4.      “งานสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสร้างเสริมสุขภาพ” สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีสร้างเสริมสุขภาวะ