หน้าแรก
หน้าแรก

งานพัฒนาศักยภาพ

สนับสนุน พัฒนา ศักยภาพ ภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบโดยการให้ความรู้ เสริมทักษะและสมรรถนะหลักที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาศักยาภาพภาคีอย่างเป็นระบบทั้งในระดับบุุคคลและองค์กร สร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ในการพัฒนาศักยะภาพคนทำงานระยะยาว กระตุ้น จุดประกาย สร้างคนรุ่นใหม่รองรับคนทำงานทางสังคม