หน้าแรก
หน้าแรก

งานภาคีสัมพันธ์

สานงานและเสริมพลังภาคีเครือข่าย โดยการสานงานเสริมพลังภาคีเครือข่าย พัฒนากลไกที่เอื้อให้ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เกิดการโชว์ผลงาน แชร์ประสบการณ์ และแบ่งปันความรู้ ตลอดจนการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายให้เกิดการหนุนเสริมซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์
1.      พัฒนากลไกที่เอื้อให้ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
2.      เกิดการโชว์ผลงาน แชร์ประสบการณ์และแบ่งปันความรู้
3.      เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายให้เกิดการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน

1