หน้าแรก
หน้าแรก

งานวิเทศสัมพันธ์

สร้างการรับรู้และการยอมรับ ยกระดับงาน สสส.และภาคีเครือข่ายในระดับสากล โดยการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายยุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติ การเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายของรัฐ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพสู่ระดับสากล และการพัฒนากลไกและระบบเพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ของ สสส. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการรับรู้และการยอมรับในคุณค่าของ สสส. และภาคีเครือข่ายในเวทีโลก

วัตถุประสงค์
1.      สร้างการรับรู้และการยอมรับในคุณค่าของ สสส. และภาคีเครือข่ายในเวทีโลก
2.      สนับสนุนการยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายโดยการขยายเครือข่ายและสร้างความร่วมมือการดำเนินงานในระดับสากล

2