หน้าแรก
หน้าแรก

งานสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาวะ

สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาวะ โดยการสนับสนุนให้เกิดกลไกเชื่อมโยงระบบข้อมูลภายใน สสส. และภาคีเครือข่าย และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ ที่สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

1