หน้าแรก
หน้าแรก

งานพัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ โดยการให้ความรู้ เสริมทักษะ และสมรรถนะหลักที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร สร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพคนทำงานระยะยาว กระตุ้น จุดประกาย สร้างคนรุ่นใหม่รองรับคนทำงานเพื่อสังคม

วัตถุประสงค์
1.  พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2.  พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะหลักที่จำเป็น (5+2 Competency) ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ